Onze Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Drents Wijnhuis
6 juni 2020

 

Inhoudsopgave

 
ARTIKEL 1 DEFINITIES 1
ARTIKEL 2 IDENTITEIT VAN HET DRENTS WIJNHUIS 2
ARTIKEL 3 TOEPASSELIJKHEID 2
ARTIKEL 4 HET AANBOD 3
ARTIKEL 5 DE OVEREENKOMST 3
ARTIKEL 6 HERROEPINGSRECHT 4
ARTIKEL 7 VERPLICHTINGEN VAN DE KOPER TIJDENS DE BEDENKTIJD 5
ARTIKEL 8 UITOEFENING EN KOSTEN VAN HET HERROEPINGSRECHT DOOR DE KOPER 5
ARTIKEL 9 VERPLICHTINGEN VAN HET DRENTS WIJNHUIS BIJ HERROEPING 6
ARTIKEL 10 UITSLUITING HERROEPINGSRECHT 6
ARTIKEL 11 DE PRIJS 7
ARTIKEL 12 NAKOMING OVEREENKOMST EN EXTRA GARANTIE 7
ARTIKEL 13 LEVERING EN UITVOERING 7
ARTIKEL 14 DUURTRANSACTIES: DUUR, OPZEGGING EN VERLENGING 8
ARTIKEL 15 BETALING 9
ARTIKEL 16 GESCHILLEN 9
ARTIKEL 17 AANVULLENDE OF AFWIJKENDE BEPALINGEN 10
Artikel 1 Definities  
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
 1. Het Drents Wijnhuis: als verkoper, importeur, distributeur, groothandelaar of detailhandelaar in wijn en/of gedistilleerde dranken, die een verkoopovereenkomst inzake wijn en/of gedistilleerde dranken met een koper sluit;
 2. Koper: U, de koper, die een koopovereenkomst inzake wijn en/of gedistilleerde dranken met Het Drents Wijnhuis sluit;
 3. De contractgoederen: de wijn en/of gedistilleerde dranken en/of emballage en/of hulpmiddelen, die door Het Drents Wijnhuis aan koper worden verkocht respectievelijk al dan niet gratis ter beschikking gesteld;
 4. Werkdagen: alle dagen van de week behalve zaterdagen, zondagen en wettelijk erkende feestdagen;
 5. Met Het Drents Wijnhuis of koper verbonden onderneming: een onderneming van een rechtspersoon, waarvan direct of indirect meer dan de helft van het gewone aandelenkapitaal wordt gehouden door dezelfde houdstervennootschap of die op andere wijze tot hetzelfde concern behoort als Het Drents Wijnhuis of koper (of een andere onderneming van Het Drents Wijnhuis of koper, als deze een natuurlijk persoon is).
 6. Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de koper producten, en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en/of diensten door Het Drents Wijnhuis worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en Het Drents Wijnhuis
 7. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de koper gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 8. Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken, diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode;
 9. Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel - waaronder ook begrepen e-mail - dat de koper of Het Drents Wijnhuis in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
 10. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de koper om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 11. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen Het Drents Wijnhuis en de koper wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 12. Retourformulier: het via deze link te vinden retourformulier.
 13. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat koper en Het Drents Wijnhuis gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.
 

Artikel 2     Identiteit van Het Drents Wijnhuis

 

Artikel 3     Toepasselijkheid

 1. Tenzij anders schriftelijk is overeengekomen, zijn deze voorwaarden van toepassing op iedere verkoopovereenkomst (hierna: "de overeenkomst") tussen Het Drents Wijnhuis en koper. Dit geldt, indien de uit hoofde van de overeenkomst te leveren goederen rechtstreeks door Het Drents Wijnhuis danwel door of met bemiddeling van derden aan koper worden geleverd.
 2. Koper is jegens Het Drents Wijnhuis verplicht om bij wijze van kettingbeding bij door- of wederverkoop van de contractgoederen ten gunste van Het Drents Wijnhuis te bedingen, dat koper jegens Het Drents Wijnhuis,
 
voor zover toepasselijk, dezelfde rechten en verplichtingen heeft als koper jegens Het Drents Wijnhuis heeft in de artikelen 9, 12 en 13.
 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing bij eenvoudige verwijzing in offertes en/of orderbevestigingen. De voorwaarden zijn tevens van toepassing, indien Het Drents Wijnhuis bij een eerdere gelegenheid op een voor koper bestemd schriftelijk stuk verwezen heeft naar deze voorwaarden. Deze voorwaarden zijn ook van toepassing wanneer zij op een voorgaande overeenkomst tussen Het Drents Wijnhuis en koper van toepassing zijn geweest, tenzij Het Drents Wijnhuis uitdrukkelijk afstand heeft gedaan van toepasselijkheid.
 2. Deze voorwaarden stellen eventuele voorwaarden van koper terzijde, ook indien kopers voorwaarden Het Drents Wijnhuis bereiken, nadat koper die van Het Drents Wijnhuis heeft ontvangen.
 

Artikel 4     Het aanbod

 1. Offertes, aanbiedingen en prijscouranten van Het Drents Wijnhuis zijn vrijblijvend.
 2. In het geval van een vaste offerte zal deze van kracht zijn gedurende een zodanige periode als door Het Drents Wijnhuis vermeld; bij gebreke van vermelding vervalt zij na verloop van een maand.
 3. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de koper mogelijk te maken. Als Het Drents Wijnhuis gebruik maakt van afbeeldingen kunnen deze verschillen van het geleverde product op het gebied van vormgeving en kleur van het etiket, jaartal en mogelijke add-on m.b.t. prijzen van wijnconcoursen. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Het Drents Wijnhuis niet.
 4. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de koper duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.
 5. Koper bevestigt de algemene voorwaarden tot zich te hebben genomen - met in het bijzonder de verplichtingen van Het Drents Wijnhuis met betrekking tot het aanbod - alvorens de koopovereenkomst aan te gaan.

Artikel 5     De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt tot stand door uitdrukkelijke aanvaarding door koper van een definitief aanbod van Het Drents Wijnhuis.
 2. De overeenkomst komt ook tot stand, wanneer Het Drents Wijnhuis niet uiterlijk op de achtste werkdag na de werkdag, waarop hij van een order kennis heeft genomen, schriftelijk aan koper heeft bericht, dat hij de order niet aanvaardt.
 3. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 6, tot stand op het moment van aanvaarding door de koper van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 4. Indien de koper het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Het Drents Wijnhuis onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door Het Drents Wijnhuis is bevestigd, kan de koper de overeenkomst ontbinden.
 5. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Het Drents Wijnhuis passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving.
 6. Het Drents Wijnhuis kan zich binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de koper aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Het Drents Wijnhuis op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 7. Het Drents Wijnhuis zal uiterlijk bij levering van het product, de dienst of digitale inhoud aan de koper de volgende informatie digitaal ontsluiten:
  • het bezoekadres van de vestiging van Het Drents Wijnhuis waar de koper met klachten terecht kan;
  • de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de koper van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
  • de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
  • de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;
  • de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is;
  • indien de koper een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping.
  

Artikel 6     Herroepingsrecht

 1. De koper kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. Het Drents Wijnhuis mag de koper vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
 2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de koper, of een vooraf door de koper aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
  1. als de koper in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de koper, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. Het Drents Wijnhuis mag, mits hij de koper hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.
  2. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de koper, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangenbij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de koper, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.
 3. Indien Het Drents Wijnhuis de koper de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, loopt de bedenktijd af twaalf maanden na het einde van de oorspronkelijke, overeenkomstig de vorige leden van dit artikel vastgestelde bedenktijd
 4. Indien Het Drents Wijnhuis de in het voorgaande lid bedoelde informatie aan de koper heeft verstrekt binnen twaalf maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd, verstrijkt de bedenktijd 14 dagen na de dag waarop de koper die informatie heeft ontvangen.
 

Artikel 7     Verplichtingen van de koper tijdens de bedenktijd

 1. Tijdens de bedenktijd zal de koper zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de koper het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
  1.